Illustrasjon

Prosjekter

Vi har iverksatt en rekke tverrgående delprosjekter innen 0-24-samarbeidet. Hvert prosjekt er tverrsektorielt sammensatt og ledes av et av de samarbeidende 0-24-direktoratene.

En nærmere beskrivelse av hva vi jobber med, og hvem som deltar i de ulike prosjektene finner du nedenfor. Oversikten viser både pågående og avsluttede prosjekter. Dersom du har behov for mer informasjon for det enkelte prosjektet, ta kontakt med prosjektleder.

0–24-prosjekt i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark har fått midler til et treårig utviklingsprosjekt (2017-2020). Prosjektet er et av de tverrsektorielle utviklingstiltakene i 0-24-programmet og finansieres av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, likestillings- og familiedirektoratet. Målgruppen for 0-24-prosjektet i Finnmark er utsatte barn og unge og deres familier. Et langsiktig mål er å bidra til at flere fullfører videregående opplæring som grunnlag for varig arbeid.

Bedre informasjon og mer samordnede tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Dette delprosjektet har sett på hvordan bedre sektorsamarbeid kan bidra til bedre informasjon og koordinering av tjenester til familier med funksjonshemmede barn.

Bedre tverrfaglig samarbeid

Det er etablert et felles prosjekt med målsetting om bedre samordning av direktoratenes virkemidler for å understøtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for bedre samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier.

Felles 0–24-oppdrag til fylkesmennene

De fem direktoratene i samarbeidet gir hvert år et felles 0-24-oppdrag til Fylkesmennene. Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal fylkesmannen arbeide målrettet og være pådriver for samarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommunen, tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres familier.

Felles kunnskapsgrunnlag til fylkesmannen

Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet et tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget skal være en støtte for landets fylkesmenn i deres arbeid med oppdraget de får fra 0–24-samarbeidet, men vil også være nyttig for andre.

Felles møteplasser med brukerorganisasjoner i 0–24-samarbeidet

Målet med dette delprosjektet i 0-24 samarbeidet har vært å styrke og effektivisere samarbeidet mellom brukerorganisasjonene på barn- og ungefeltet og direktoratene (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangforlsdirektoratet (IMDI) Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet (Hdir) og Arbeids-og velferdsdirektoratet (AV.dir.). Delprosjektet har jobbet med å etablere felles strukturer og møteplasser for direktoratene og ungdomsorganisasjonene ved å involvere brukerorganisasjoner i prosessen.

Læreplasser og gjennomføring for unge med funksjonsnedsettelser

Prosjektet har sett på hvordan sektorenes innsatser kan samordnes bedre, for at unge med funksjonsnedsettelser kan få læreplass og gjennomføre fagopplæringen.

Læreplasser og gjennomføring for minoritetsungdom

Dette prosjektet er del to av delprosjektet som ser på hvordan direktoratene kan bidra til å hjelpe ungdom som kan ha særskilte utfordringer med å få læreplass og gjennomføre fagopplæring. I første del av arbeidet har prosjektet sett på tiltak for ungdom med funksjonsnedsettelser, i denne delen ser en på tiltak for minoritetsungdom. Prosjektet fikk to faser, fordi en så at det var behov for litt ulike typer tiltak for disse to gruppene.

Pilot for Programfinansiering

Regjeringen har godkjent et forslag fra 0-24-samarbeidet om å iverksette en pilot for programfinansiering. Programfinansiering innebærer her en samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier . Gjennom piloten ønsker direktoratene i samarbeidet å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell, fremfor dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger.

Samordnet regelverk for aldersgrenser

Prosjektet har sett på om forskjeller i aldersgrenser for barn og unges rett til selv- og medbestemmelse i reglene i de ulike sektorene skaper problemer når det gjelder samarbeid.

Samordnet regelverk for samarbeid

Dette prosjektet har sett på hvordan de ulike sektorenes gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås og etterleves. Finnes det gråsoner og uklarheter i regelverket som er til hinder for samarbeid?

Samordning av statistikk

Vi jobber med samordning av statistikk fra de fem direktoratene, for å gi et bedre tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag til aktører på ulike forvaltningsnivåer.

Samordning av tilskudd

Dette delprosjektet har undersøkt muligheten for bedre samordning av direktoratenes tilskuddsordninger og av forvaltningen av disse tilskuddene til kommunene på 0-24-området.

Spesifikke språkvansker

Prosjektet har sett på hvordan direktoratene kan samordne og innrette innsatser for barn og unge med spesifikke språkvansker slik at innsatsene i større grad bidrar til tidlig avdekking og helhetlig oppfølging.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: