Samordning av statistikk

Vi jobber med samordning av statistikk fra de fem direktoratene, for å gi et bedre tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag til aktører på ulike forvaltningsnivåer.

Bakgrunn

Direktoratene i 0-24 samarbeidet eier eller har tilgang til store mengder data om egen sektor eller eget ansvarsområde. Som hovedregel publiserer hver sektor «egne» tall, analyser eller tjenester/produkter. Ved å gi en mer samlet oversikt over deler av denne statistikken, og ved å sette sammen data fra flere sektorer på nye måter kan både vi og kommunene få et mer tilgjengelig, nytt og mer utdypende kunnskapsgrunnlag.

Varighet

Oppstart høst 2018

Dette jobber vi med

Vi jobber med å gi en mer samlet og tilgjengelig oversikt over relevant statistikk på oppvekstfeltet/ området sårbare barn og unge og deres familier. Målet er at kommunene skal kunne få et mer helhetlig bilde av hvordan det står til med barn og unge og det samlede tilbudet til dem i kommunen.

Deltakende aktører

I dette prosjektet deltar Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Arbeidet ledes av seniorrådgiver Erlend Sand Bruer i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. E-post: erlendsand.bruer@bufdir.no

Vårt mandat

Kommer

© Kopirett – 0–24-samarbeidet