Samordnet regelverk for samarbeid

Dette prosjektet har sett på hvordan de ulike sektorenes gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås og etterleves. Finnes det gråsoner og uklarheter i regelverket som er til hinder for samarbeid?

Bakgrunn

Skole, helse, barnevern, integrering og arbeids- og sosialtjenestene må sammen bidra til at barn og unge får rett tjeneste, i rett tid, av god kvalitet og i rett omfang. Et samordnet regelverk som er tydelig når det gjelder roller, ansvar og samarbeid bidrar til å få dette til.

Varighet

Vår 2016 – høst 2018

Dette er gjort

Arbeidsgruppen har brukt tilgjengelig relevante kunnskap og anskaffet særlig tilpasset kunnskapsgrunnlag gjennom tre rapporter fra RKBU Nord, Proba og Ipsos (vedlagt).

Gruppen har også foretatt en gjennomgang av gjeldende rett innenfor sektorene som omfattes av 0-24 samarbeidet, med hovedvekt på gjeldende rett om samarbeid. Gjennomgangen av gjeldende rett viser at ikke alle særlovene inneholder bestemmelser om plikt til å samarbeide med andre sektorer. Der plikt om samarbeid er regulert, er pliktene ulikt utformet, har ulikt innhold og det varierer hvem det skal samarbeides med.

På bakgrunn av kartleggingen, mener 0-24 samarbeidet at det er grunnlag for å si at det er «hull» i regelverket. Tilsvarende gjelder regulering av rett til et samordnet, helhetlig og koordinert tilbud.

En måte å «tette hull» i regelverket på, kan være å tilføye og endre regler i enkelte særlover, slik at lovbestemmelsene på den måten kan speile hverandre. Vår vurdering er imidlertid at både dette, og en bedre implementering av dagens regelverk, kan være utilstrekkelig. For å nå målet med bedre koordinerte tjenester til utsatte barn og unge, mener vi det bør vurderes nye felles, like bestemmelser om samarbeid, enten i særlovgivningen eller i en egen lov eller forskrift. Frem til eventuelle nye bestemmelser er på plass, mener vi det er viktig å ha fokus på implementeringstiltak.

Deltakende aktører

Deltakere i dette prosjektet har vært Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektleder har vært Charlotte Stokstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. E-post: Charlotte.Stokstad@bufdir.no

Vårt mandat

Delrapporter og sluttrapporter

Meld deg på vårt nyhetsbrev: