Pilot for Programfinansiering

0–24-samarbeidet har fremmet et felles forslag ovenfor våre departementer om å iverksette en pilot for programfinansiering. Programfinansiering innebærer samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0 – 24 år og deres familier. Regjeringen godkjente forslaget i januar 2019, og det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med piloten.

Bakgrunn

Et hovedanliggende for å lykkes med de mål som er satt for 0-24-samarbeidet er å finne arbeidsmåter som bidrar til å bryte med «silotenkning» på alle nivåer i forvaltningen. Direktoratene må i større grad jobbe ut fra felles overordnede mål – snarere enn mål definert fra den enkelte sektor. Det er behov for å endre de økonomiske styringsmidlene for å nå de målsettinger som er satt for 0-24-samarbeidet.

Dagens tilskuddsforvaltning, med 250 statlige tilskuddsordninger, gir dårlig og lite effektiv statlig styring av kommunesektoren. De mange tilskuddsordningene til kommunene har usikker effekt, manglende etterlevelse, er uoversiktlig, dyrt og gir liten varig virkning. Dagens finansieringsordning bidrar videre til å forsterke sektorutfordringene i kommunene.

Varighet

Oppdraget om pilot for programfinansiering ble gitt 19. juni 2018. Formell oppstart i kommunene vil være i januar 2020.

Dette jobber vi med

En pilot for programfinansiering innebærer at flere tilskuddsordninger slås sammen og fordeles til utvalgte kommuner i en større pott, med formål om å understøtte målsettingene i 0-24-samarbeidet. Det skal gjennomføres en åpen søknadsprosess i 3-4 utvalgte regioner, hvor alle kommuner i regionen inviteres til å søke. Fylkesmannen og KS skal velge ut 3 kommuner fra hver region som får tilbud om å delta i finansieringsordningen.

Et viktig formål med programfinansiering er å øke det lokale handlingsrommet i kommunene. Gjennom piloten gis kommunene lokal frihet til å utarbeide og implementere et helhetlig og samordnet tjenestetilbud hvor tilbud og tiltak settes inn tidlig og samordnet, og hvor ulike fagtilnærminger- og kompetanser på tvers av sektorer og tjenester komplettere hverandre og virker sammen. Midlene skal som hovedprinsipp benyttes til tiltaksutvikling i kommunene.

Det vil bli etablert følgeforskning av programfinansieringspiloten. Formålet med følgeevaluering er:

  • Kartlegge programfinansiering som virkemiddel for statlig styring av kommunesektoren.
  • I hvilken grad bidrar programfinansieringen som styringsverktøy til å nå de målene som er satt for 0-24-arbeidet?
  • Legge til rette for å bidra til læring, videreutvikling og justering av programfinansieringen underveis i prosjektperioden.

En programfinansiering innenfor 0-24-samarbeidet er i tråd med de anbefalinger som gis i Andreassen-rapporten.

Deltakende aktører

Deltakende aktører i dette delprosjektet er KS, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Arbeidet har fram til januar 2019 vært ledet av Utdanningsdirektoratet, ved avd. direktør Bjørn Erik Rasmussen. bjorn.erik.rasmussen@udir.no

Det skal etableres en egen prosjekt- og styringsgruppe for det videre arbeidet.

© Kopirett – 0–24-samarbeidet