Felles kunnskapsgrunnlag på 0-24- området

Det er laget et tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag på 0-24-området. Kunnskapsgrunnlaget skal fungere som en plattform for landets fylkesmenn i deres arbeid med oppdraget de får fra 0–24-samarbeidet. Det vil også kunne være nyttig for andre.

Bakgrunn

Fylkesmennene får et felles oppdrag fra 0–24-samarbeidet, som blant annet skal understøtte fylkesmannens regionale samordningsrolle på området utsatte barn og unge. Oppdraget gir også fylkesmannen en aktiv pådriverrolle knyttet til å stimulere til og understøtte kommunenes arbeid med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle tjenestetilbudet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier.

Oppdraget er åpent og med få føringer, og legger opp til at fylkesmannen selv finner frem til en måte å ivareta samordnings- og pådriverrollen på. Fylkesmennene er tilfredse med at oppdraget er åpent, men har uttrykt ønske om noen flere ressurser til støtte for dem i arbeidet med oppdraget. Kunnskapsgrunnlaget er et svar på dette ønsket.

Varighet

Oppdraget ble gjennomført i perioden september 2018 – september 2019.

Dette har vi gjort

Oppgaven med å lage kunnskapsgrunnlaget ble gitt til Fafo. De har skaffet oversikt over, sammenfattet og presentert relevant foreliggende forskning, samt andre kunnskapskilder og ressurser. Oppdraget har vært gjennomført i dialog med en rekke aktører (0–24, KS, kommuner og fylkesmennene). Materialet er tilrettelagt i en PowerPoint-presentasjon med et tilhørende manus. Fafo skal også levere en forskningsrapport basert på oppdraget og det innsamlede materialet. Denne blir tilgjengelig i løpet av 2019.

Deltakende aktører

Oppdrag gitt fra 0–24-samarbeidet til Fafo.

Prosjektleder hos Fafo er Inge-Lise Skog Hansen. E-post: Inger.Lise.Hansen@fafo.no.

Kontaktperson i 0-24 er Birgit Leirvik. E-post: ble@udir.no

Presentasjon (PPT)

Notat (PDF)

© Kopirett – 0–24-samarbeidet