Felles kunnskapsgrunnlag til fylkesmannen 

Det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som skal fungere som en plattform for landets fylkesmenn i deres arbeid med oppdraget de får fra 0–24-samarbeidet.

Bakgrunn

Fylkesmennene får et felles oppdrag fra 0–24-samarbeidet. Oppdraget skal understøtte fylkesmannens regionale samordningsrolle på området utsatte barn og unge. Det gir også fylkesmannen en aktiv pådriverrolle knyttet til å stimulere til og understøtte kommunenes arbeid med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle tjenestetilbudet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier.

Oppdraget er åpent og med få føringer, og legger opp til at fylkesmannen selv finner frem til en måte å ivareta samordnings- og pådriverrollen på. Fylkesmennene er tilfredse med at oppdraget er åpent, men har uttrykt ønske om noen flere ressurser til støtte for dem i arbeidet med oppdraget. Kunnskapsgrunnlaget er et svar på dette ønsket.

Varighet

Oppdraget gjennomføres i perioden september 2018 – september 2019.

Dette jobber vi med

Oppgaven med å lage kunnskapsgrunnlaget er gitt til Fafo. De er i gang med å skaffe oversikt over, sammenfatte og presentere relevant foreliggende forskning, samt andre kunnskapskilder og ressurser. Oppdraget innebærer dialog og samarbeid med en rekke aktører (i 0–24, KS, kommuner og fylkesmennene. Sentrale deler av materialet skal tilrettelegges slik at det er enkelt å finne, bruke og videreformidle innholdet.

Deltakende aktører

Oppdrag gitt fra 0–24-samarbeidet til Fafo.

Prosjektleder hos Fafo er Inge-Lise Skog Hansen. E-post: Inger.Lise.Hansen@fafo.no.

Kontaktperson i 0-24 er Birgit Leirvik. E-post: ble@udir.no

© Kopirett – 0–24-samarbeidet