Felles 0–24-oppdrag til fylkesmennene

De fem direktoratene i samarbeidet gir hvert år et felles 0-24-oppdrag til Fylkesmennene. Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal fylkesmannen arbeide målrettet og være pådriver for samarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommunen, tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres familier.

Bakgrunn

Direktoratene produserer en rekke strategier, veiledere, retningslinjer, opplæringsmateriell og tilskuddsordninger, hver for oss. Styringssignalene som gis til fylkesmennene er imidlertid i liten grad samordnet mellom de ulike departementene og direktoratene og dermed kan forsterke siloene hos fylkesmennene og i kommunene. Det er derfor behov for å gi mer samordnede styringssignaler og legge til rette for en aktiv dialog med embetene om 0-24-oppdraget.

Varighet

Løpende, ut programperioden 2020.

Dette jobber vi med

Tiltaket skal sikre en mer samordnet bruk av fylkesmannen på 0-24-området. Vi jobber med to hovedoppgaver:

1. Samordne relevante styringssignaler for 0-24 samarbeidet:

Hvert år revideres 0-24 oppdraget til fylkesmennene. Oppdraget er et av de prioriterte, tverrsektorielle oppgavene for fylkesmennene og i tildelingsbrevet heter det: Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Fylkesmannen samordningsrolle er sentral i dette arbeidet. Fylkesmannen skal aktivt bidra til bedre regional samordning og samarbeid om innsatser og tiltak som retter seg mot denne målgruppen, for å understøtte kommunenes arbeid. Gjennom støtte og veiledning til kommunene, skal fylkesmannen bidra til et samordnet tjenestetilbud innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv i kommunene.

0-24 -oppdraget for 2019
Fylkesmennene har fått følgende oppdrag for 2019: Fylkesmannen skal etablere og lederforankre en overordnet og langsiktig plan for arbeidet med utsatte barn og unge og deres familier (0-24 samarbeidet). Embetets egne ambisjoner, mål og tiltak for arbeidet skal framgå av planen. Fylkesmannen skal iverksette relevante tiltak, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen.

2. Legge til rette for at 0 – 24 samarbeidet blir et fag- og utviklingstema som settes på dagsorden i fylkesmanns-embetene:

0-24 samarbeidet har etablert faste møtearenaer med fylkesmennene. Blant annet arrangerer vi en årlig fagsamling for fylkesmennene, samt en årlig samling med fylkesmennenes kontaktpersoner for 0-24-samarbeidet. I tillegg har vi også løpende kontakt med embetene og vi har besøkt en rekke av fylkesmennene for å utveksle erfaringer om hvordan 0-24-oppdraget oppfattes og løses. Vi holder også på å utvikle en «verktøykasse» til bruk for fylkesmennene, med kunnskapsgrunnlag, filmer, presentasjoner og annet materiell. Fafo har fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag knyttet til 0-24-oppdraget, men tilhørende presentasjoner og materiell.

Det er etablert en felles 0-24-side på FM-nett hvor vi legger ut nyhetssaker og annen informasjon til fylkesmennene.

Deltakende aktører

Arbeidet med fylkesmennene ivaretas i fellesskap av det sekretariatet for 0-24 samarbeidet.

Kontaktperson for fylkesmannsarbeidet i 0-24-samarbeidet: Elisabeth Holte, Utdanningsdirektoratet.
E-post elisabeth.holte@udir.no

Vårt mandat

Sekretariatet for 0-24-samarbeidet følger opp samarbeidet og kommunikasjonen med fylkesmannsembetene på 0-24-området, i henhold til følgende mandat:

1. Sekretariatet skal utarbeide forslag til

  • struktur og rutine for tekstbidrag til styringsdokumentene til Fylkesmannen, herunder krav til rapportering.
  • struktur/rutine for kommunikasjon med FM om forhold som angår alle eller spesifikke embeter utover det som følger de formelle styringslinjene.
  • struktur/kjøreplan for arbeidet med de årlige samlingene med FM og kompetansesentre. Ansvaret for faglig innhold og gjennomføring ligger utenfor mandatet.

2. Sekretariatet skal

  • Utarbeide og kvalitetssikre tekst i oppgave- og rapporteringskrav i styringsdokumenter til FM, gjennom de prosessene som struktur og rutiner legger opp til, slik at deltagende direktorater har en felles forståelse av innholdet i ferdig tekst.
  • Gjennom dialog med kontaktpunkter ved embetene, sikre til en likeartet forståelse av oppgave og resultatkrav ved embetene jf. mandatets kulepunkt 2, herunder en presisering av den sektorovergripende intensjonen i samarbeidet.
  • I samarbeid med de øvrige arbeidsgruppene, vurdere FMs rapportering på oppgaven opp mot intensjonene i 0-24 samarbeidet og legge det frem som sak for styringsgruppen årlig.

3. Sekretariatet skal

  • fungere som kontaktpunkt for FM for tilbakemeldinger, spørsmål og behov for klargjøring/forståelse av oppgaver og forventninger i styringsdokumentene
  • ha rådgivende funksjon overfor de øvrige gruppene om behov for kontakt med embetene utover det løpende samarbeidet

Arbeidet ledes fra sekretariatet for 0-24-samarbeidet. Sekretariatet har representanter for alle direktoratene.

Sekretariatet har ansvaret for at arbeidet samordner sine leveranser faglig og tidsmessig med andre arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig. Styringsgruppen for 0-24 holdes orientert om arbeidet.

© Kopirett – 0–24-samarbeidet