Bedre tverrfaglig samarbeid

Det er etablert et felles prosjekt med målsetting om bedre samordning av direktoratenes virkemidler for å understøtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for bedre samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier.

Bakgrunn

Direktoratene i 0-24 samarbeidet har hver for seg en rekke ulike innsatser, verktøy og tiltak for å stimulere og understøtte kommunenes arbeid for styrket tverrfaglig samarbeid om utsatte barn og unge i kommunene. Til tross for at direktoratenes innsatser ofte har samme eller overlappende formål, så er de i liten grad samordnet. En bedre samordning av statlige virkemidler og innretning av innsatser vil gi en merverdi på alle nivåer og ikke minst for utsatte barn, unge og deres familier.

Varighet

Oppstart januar 2019

Dette jobber vi med

En målsetting for prosjektet er å tilby kommuner og fylkeskommuner et sammenhengende, omforent og sektorovergripende rammeverk, med tilhørende verktøy og kompetansetilbud, som understøtter bedre samordning av tjeneste til utsatte barn og unge.

Utgangspunktet for arbeidet er i første omgang å se på muligheten for en bedre samordning av sentrale, eksisterende innsatser: læringsnettverk (KS), Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) (Helsedirektoratet) og Tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Modellkommune) (Bufdir).
Arbeidet startet opp med en felles workshop 18. januar 2019. Workshopen samlet en rekke deltagere fra de deltakende departementene og direktoratene i 0-24 samarbeidet, samt KS, fylkesmennene, Barneombudet, Kompetansesenter for Rus, region Sør (KoRus) Konfliktrådet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-bup). Workshopen ble innledet av Barneombud Inga Bejer-Engh.

Prosjektet tar sikte på god dialog med kommunene, fylkeskommunene samt fylkesmennene, KoRus og andre relevante aktører i det videre arbeidet.

Deltakende aktører

I dette prosjektet deltar Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne,-ungdoms, og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Arbeidet ledes av avd. direktør Idun Klette Låhne, Utdanningsdirektoratet. E-post idun.klette.lahne@udir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: