Bedre tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Prosjekt om bedre informasjon og koordinerte tjenester på tvers av sektorer til barn og unge med nedsatt funksjonsevne / funksjonshemming og deres familier

Dette delprosjektet ser på hvordan bedre sektorsamarbeid sentralt og lokalt kan sikre bedre informasjon og koordinering av tjenester til familier med funksjonshemmede barn.

Bakgrunn

Sektorinndeling i stat og kommune kan føre til at tjenester til barn og unge ikke er koordinerte og at informasjonsflyten ikke fungerer. Konsekvensen er at tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier ikke blir likeverdige. Dette kan blant annet ha negativ effekt på gjennomføring av videregående skole. NOVA rapporten «Langt igjen?» (12/ 13) viser at mens 36 % i undersøkningspopulasjonen av funksjonshemmede var yrkesaktive i 2010, var tilsvarende for befolkningen for øvrig 87 %. Lavt utdanningsnivå er den viktigste forklaringsfaktoren. Hele 64 % av personene med funksjonsnedsettelser hadde kun grunnskole som høyeste utdanning mot 17 % i befolkningen for øvrig.

Varighet

Vår 2017 – vår 2019

Dette jobber vi med

Prosjektgruppen jobber med å skaffe en oversikt over relevant forskning, tilsyn og utredninger (NOU) i Norge.  Målet er å identifisere særskilte utfordringer og kunnskapshull. Videre gjør prosjektet rede for de viktigste tiltakene som er iverksatt og planlagt fra direktoratene når det gjelder informasjon, samordning og koordinering mellom sektorene for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Prosjektgruppen har også benyttet tjenestedesign og workshops som metode. Målet har vært å få fram områder som brukerne opplever som særskilt utfordrende (pain points) samt forslag til løsninger. På bakgrunn av dette skal prosjektgruppen foreslå tiltak som kan bidra til å sikre informasjon og bedre koordinerte tjenester og tjenesteforløp til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Tiltakene skal gjelde for perioden barnehagealder – tom. overgangen til arbeid.

Deltakende aktører

I dette prosjektet deltar Utdanningsdirektoratet (Statped), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken.

Arbeidet ledes av seniorrådgiver Cecilie Håkonsen Sandness. E-post:cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

© Kopirett – 0–24-samarbeidet