0–24-prosjekt i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark har fått midler til et treårig utviklingsprosjekt (2017-2020). Prosjektet er et av de tverrsektorielle utviklingstiltakene i 0-24-programmet og finansieres av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, likestillings- og familiedirektoratet. Målgruppen for 0-24-prosjektet i Finnmark er utsatte barn og unge og deres familier. Et langsiktig mål er å bidra til at flere fullfører videregående opplæring som grunnlag for varig arbeid.

Bakgrunn

Velferdsdirektoratene har iverksatt en rekke innsatser og tiltak rettet mot målgruppen utsatte barn, unge og familier i Finnmark, men innsatsene er i liten grad koordinert. Ved å se prosjekter, satsinger og tiltak i sammenheng kan ressursene utnyttes bedre og skapes en bedre sammenheng mellom dem. En sentral oppgave for fylkesmannens prosjektledelse i Finnmark er å kartlegge og samkjøre de ulike innsatsene i fylket, blant annet Læringsnettverket (KS), Folkehelseprogrammet (Helsedir) og Bedre tverrfaglig innsats (BTI) (Helsedir).

Varighet

0–24-prosjektet i Finnmark er en 3-årig satsning (2018–2020).

Dette jobber vi med

Gjennom 0-24-prosjektet i Finnmark har tre av kommunene i fylket fått tilbud og takket ja til å bli modellkommuner, herav to kommuner fra det samiske forvaltningsområdet:

  • Nesseby kommune (Unjárga gielda)
  • Kautokeino kommune (Guovdageainnu suohkan)
  • Hammerfest kommune

Det skal legges til rette slik at alle barn og unge får mulighet til mestring og deltakelse i samsvar med sitt utviklingspotensial. For å få til dette må kommunene jobbe systematisk og tverrfaglig, og etablere gode systemer for samarbeid om utsatte barn og unge. Gjennom informasjon, veiledning og oppfølging av kommunene skal prosjektet bidra til et samlet og samordnet tjenestetilbud i kommunene innenfor fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv.

Fylkesmannen har etablert et godt samarbeid med KS og Finnmark fylkeskommune. Øvrige regionale samarbeidspartnere i 0-24-prosjektet i Finnmark er blant annet Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS nord), Regionalt kompetansesenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU nord), Kompetansesenter for Rus (KoRus nord), Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevesen og rus (SANKS), NAV Finnmark og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidspartnerne skal bidra med støtte og veiledning til kommunene.

Erfaringene knyttet til samarbeid og samordning i Finnmark er spennende, og vil ha overføringsverdi både til øvrige kommuner i Finnmark, og til andre fylkesmenn.

Det skal derfor iverksettes utlyses et eget oppdrag om å nedtegne erfaringer fra prosjektet i Finnmark.

Deltakende aktører

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider om 0–24-prosjektet i Finnmark.

I Finnmark: Prosjektleder ved fylkesmannen i Finnmark er Rita Alise Porsanger Moen. Styringsgruppen består av fylkesmannen, utdanningsdirektøren, fylkeslegen og miljøsjefen ved embetet.

Kontaktpersoner: Rita-Alise Porsanger Moen, fylkesmannen i Finnmark. E-post: fmfirap@fylkesmannen.no og Elisabeth Holte, Utdanningsdirektoratet. E-post: elisabeth.holte@udir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: