«Varige strukturer»

Hva bør direktoratene og departementene gjøre for å få til godt og varig samarbeid om utsatte barn og unge fremover?

Bakgrunn

I juni 2019 fikk direktoratene i 0–24-samarbeidet et nytt oppdrag fra sine departementer: Det er et viktig mål for 0–24-samarbeidet å bidra til mer brukerrettet og samordnet innsats for utsatte barn og unge og deres familier, også på lengre sikt (jfr. innsatsområde 4 i 0–24- programmets strategi). Direktoratene bes derfor om å komme med anbefalinger om hvordan dette kan ivaretas etter 2020.

For å besvare dette oppdraget har direktoratene satt i gang utredningsarbeidet «varige strukturer».

Varighet

Utredningsarbeidet pågår ila 2020. Sluttrapport oversendes departementene 15.12.2020.

Dette jobber vi med

Vi samler erfaringer hos de som har vært/er med i 0–24-samarbeidet og andre relevante aktører – som fagfolk og forskere, folk med erfaring fra andre tverrsektorielle samarbeid, Barneombudet og KS.

Vi oppsummerer og systematiserer disse erfaringene.

Vi legger vekt på å involvere de relevante aktørene slik at vi parallelt videreutvikler vår felles problem- og løsningsforståelse når det gjelder tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge.

Arbeidet legges opp som en bred prosess hvor aktørene involveres.

Arbeidet skal munne ut i en rapport med anbefalinger om samordning hos direktoratene og departementene, for at kommunenes arbeid med en tidlig, samlet og tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge og deres familier skal støttes og videreutvikles.

Deltakende aktører

Det er satt ned en prosjektgruppe med medlemmer fra 0—24-direktoratene og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Proba samfunnsanalyse AS bistår prosjektgruppen.

Prosjektleder er Birgit Leirvik, Utdanningsdirektoratet ble@udir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: