Illustrasjon

Kontaktinformasjon

Programsekretariatet

Programsekretariatet ledes av Udir, som har et hovedansvar for de felles sekretariatsfunksjonene. I tillegg har Helsedir, AVdir, IMDi og Bufdir hver sin representant i sekretariatet. Programsekretariatet er bindeledd mellom departementene, styringsgruppen og de i direktoratene som utfører de forskjellige tiltakene.

Sekretariatet har ansvar for den daglige driften og utviklingen av 0–24-programmet når det gjelder administrasjon, kommunikasjon, koordinering internt og eksternt, evaluering, læring og utvikling, samt oppfølging av delprosjektene. Sekretariatet har også ansvaret for utformingen av fellesoppdraget til fylkesmennene på 0–24-området, og følger opp dette via rapportering, dialog, møter og samlinger.

Utdanningsdirektoratet

Birgit Leirvik
birgit.leirvik@udir.no

Elisabeth Holte
elisabeth.holte@udir.no

Anne Kristine Larsen
anne.kristine.larsen@udir.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ida Solvang
ida.solvang@nav.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nina Søimer Andresen
nina.andresen@bufdir.no

Helsedirektoratet

Sturle Nes
sturle.nes@helsedir.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Marie Krum
mak@imdi.no

Styringsgruppen

Styringsgruppen for 0–24-programmet består av ledere fra AVdir, Bufdir, Helsedir, IMDi og Udir. Udir leder styringsgruppen. Styringsgruppen har ansvar for programmet som helhet og fatter beslutninger om programmets innhold og fremdrift. Styringsgruppen er pådriver i 0–24-arbeidet både når det gjelder strategi, tiltaksportefølje, implementering og gevinstrealisering.

Styringsgruppen skal også sikrer at arbeidet i programmet er godt forankret i egen virksomhets overordnede og strategiske planer.

Kjersti Flåten
Leder for styringsgruppen
kjersti.flaten@udir.no

Ellen M Carlsen
ellen.margrethe.carlsen@helsedir.no

Marit Hognestad
marit.hognestad@udir.no

Jan Erik Grundtjernlien
jan.erik.grundtjernlien@nav.no

Morten Tjessem
mtj@imdi.no

Vibeke Trålim
vibeke.tralim@bufdir.no

© Kopirett – 0–24-samarbeidet